Skip to content

Thank you, FRIENDS!!

Publicado por rslopez0611

Fecha de lanzamiento: Julio 31del 2018
Sello: Lantis
Tracks:

  1. Thank you, FRIENDS!!
  2. No. 10
  3. Thank you, FRIENDS!! (Off Vocal)
  4. No. 10 (Off Vocal)
  5. Zenryoku kyanpu! Numazu shiei kyujo
  6. Kyokugen sabaibu! Ayu tsubonotaki
  7. Konshin atakku! Dai ryugujo

With ❤️ SIT.